Informacja prawna

Warunki użytkowania | Notka prawna

Witryna została opracowana z maksymalną starannością. Mimo to firma ElringKlinger nie gwarantuje aktualności, poprawności, kompletności ani jakości udostępnianych informacji. Dane nie są wiążące. Zabezpieczenie lub gwarancja wszelkiego rodzaju, wyrażone lub dorozumiane, nie są udzielane przez ElringKlinger. Wszelka odpowiedzialność jest wykluczona, o ile nie jest ona konieczna wskutek działania zamierzonego lub poważnego zaniedbania bądź ze względu na przepisy ustawowe.

ElringKlinger zastrzega sobie prawo do zmieniania, uzupełniania, usuwania lub czasowego bądź ostatecznego zaprzestania publikowania części stron lub całej witryny bez specjalnego powiadomienia. Nie występuje obowiązek aktualizacji danych w witrynie.

Strony internetowe, do których można przejść z naszej witryny za pomocą łącza, przedstawiają wyłącznie treści zewnętrzne, na które ElringKlinger nie ma żadnego wpływu. Wstawienie łącza do witryny zewnętrznej nie powoduje, że taka witryna lub jej treści stają się własnością firmy ElringKlinger. Za treści stron podlinkowanych zawsze odpowiada dany dostawca lub operator stron. ElringKlinger nie ponosi więc odpowiedzialności za treść stron zewnętrznych. W przypadku stron podlinkowanych w momencie podlinkowania sprawdzana jest treść pod kątem możliwych naruszeń prawa. Stała kontrola merytoryczna stron podlinkowanych bez konkretnych przypuszczeń naruszenia prawa nie jest jednak wykonalna. Po ujawnieniu naruszeń prawa takie łącza niezwłocznie usuniemy. Korzystanie z łączy do witryn zewnętrznych odbywa się na ryzyko własne użytkownika. Odpowiedzialność za powstałe w ten sposób szkody jest wykluczona.

Strona internetowa zawiera stwierdzenia odnoszące się do przyszłości. Te stwierdzenia wynikają z oczekiwań, szacunków rynkowych i prognoz zarządu oraz z dostępnych w danej chwili informacji. Stwierdzeń odnoszących się do przyszłości nie należy traktować w szczególności jako gwarancji wymienionych w nich przyszłego rozwoju sytuacji i wyników. Mimo że zarząd jest przekonany o realności przekazanych stwierdzeń oraz stanowiących ich podstawę przekonań i oczekiwań, polegają one na założeniach, które mogą się okazać niewłaściwe. Przyszłe wyniki i rozwój sytuacji zależą od wielu czynników, ryzyk i nieprzewidzianych okoliczności, które mogą spowodować zmiany wyrażonych oczekiwań i szacunków. Do tych czynników zaliczają się na przykład zmiany ogólnej sytuacji ekonomicznej i biznesowej, wahania kursów walut i progów odsetkowych, niedostateczna akceptacja nowych produktów i usług oraz zmiany strategii biznesowej.

Obowiązuje prawo niemieckie. Właściwością sądową jest, o ile jest to dopuszczone prawnie, Stuttgart.

Ochrona marki | Prawo autorskie

Teksty, zdjęcia, grafiki, dokumenty dźwiękowe, nagrania wideo i pliki animacji oraz ich układ są chronione prawem autorskim oraz innymi przepisami ochrony własności intelektualnej. Pełne lub częściowe powielanie, rozpowszechnianie, przekazywanie, modyfikowanie lub korzystanie z witryny (w sposób elektroniczny, cyfrowy lub inny) do celów publicznych bądź komercyjnych wszelkiego rodzaju (również w innych witrynach) jest zabronione bez uprzedniej pisemnej zgody firmy ElringKlinger. Dotyczy to w szczególności wszystkich praw ochronnych dla np. marek, wzorów zdobniczych i użytkowych, znaków towarowych, marek handlowych, tabliczek znamionowych, logotypów firmowych i emblematów firmy ElringKlinger. Za pośrednictwem witryny nie udziela się podmiotom trzecim żadnych licencji na własność intelektualną firmy ElringKlinger. Informujemy, że zdjęcia zawarte w naszej witrynie częściowo mogą podlegać prawu autorskiemu podmiotów trzecich.