Ogólne warunki handlowe

Ogólne warunki handlowe firmy ElringKlinger AG
Max-Eyth-Str. 2, 72581 Dettingen/Erms
Ogólne warunki sprzedaży i dostawy
(stan na sierpień 2022 r.)

 

I. Ogólne

 1. Warunki są elementem wszystkich umów zawartych między nami a Zamawiającym. Obowiązują one również wtedy, gdy w przypadku późniejszych umów nie powołamy się na nie jednoznacznie. Ogólne warunki handlowe Zamawiającego nie mają zastosowania, niniejszym wyrażamy wobec nich jednoznaczny sprzeciw.
 2. Uzupełnienia i zmiany umów oraz niniejszych ogólnych warunków handlowych wymagają formy pisemnej lub elektronicznej pod rygorem nieważności. Dotyczy to również zmiany wymogu o zachowaniu formy. Nie można wymagać późniejszego kwalifikowanego podpisu elektronicznego ani uwierzytelnienia.

 

II. Oferta i zawarcie umowy

 1. Nasze oferty są niezobowiązujące i niewiążące, jeżeli nie zostaną wyraźnie oznaczone jako wiążące lub jeżeli zawierają określony termin przyjęcia.
 2. Zamówienie towaru przez Zamawiającego uważa się za wiążącą ofertę zawarcia umowy. Zawarte umowy i inne porozumienia stają się wiążące dopiero po ich przyjęciu.
 3. Przyjecie może nastąpić pisemnie (np. poprzez potwierdzenie zamówienia) lub poprzez dostarczenie towaru Zamawiającemu.
 4. Podstawę naszych usług stanowi specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawarta w naszej ofercie i nasze potwierdzenie zamówienia oraz zawarte w ewentualnej dokumentacji technicznej lub potwierdzone przez nas specyfikacje istotnych warunków zamówienia.

 

III. Dostawa i opakowanie

 1. Jeśli nie uzgodniono inaczej, dostawa jest realizowana wg EXW INCOTERMS w aktualnie obowiązującej wersji.
 2. Jeśli nie uzgodniono inaczej, jesteśmy odpowiedzialni za opakowanie przedmiotów dostawy. Zamawiający zostanie obciążony kosztami opakowania.
 3. Podane przez nas terminy dostaw mają charakter szacunkowy i niewiążący, jeśli nie zostaną przez nas wyraźnie określone jako wiążące.
 4. Termin dostawy rozpoczyna się w momencie zawarcia umowy, jednak nie przed dostarczeniem przez Zamawiającego ewentualnie koniecznych do uzyskania dokumentów, zezwoleń, zatwierdzeń i dołączeniem innych przedmiotów oraz wpłynięciem uzgodnionej zaliczki.
 5. Termin dostawy przedłuża się w przypadku wystąpienia zdarzenia siły wyższej, tzn. w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń leżących poza naszym wpływem, jak np. spory pracownicze, a w szczególności strajk i przerwa w pracy oraz zakłócenia robocze, niedobory surowców i energii, cyberataki, pożary i eksplozje, epidemie lub pandemie, działania władzy publicznej oraz opóźnienia w dostawach istotnych materiałów, jeśli takie przeszkody wpływają na dostarczenie przedmiotu dostawy. Zasada ta obowiązuje również wtedy, gdy takie okoliczności występują u poddostawców. Termin dostawy przedłuża się zgodnie z czasem trwania tego rodzaju działania i przeszkody. Wymienione okoliczności są poza zakresem naszej odpowiedzialności również wtedy, gdy występują w trakcie już występującej zwłoki. O tego rodzaju przeszkodach Zamawiający jest niezwłocznie informowany.
 6. Jeżeli nie możemy dotrzymać terminu realizacji i dostawy z przyczyn niezależnych od nas (niedostępność usługi), niezwłocznie poinformujemy o tym Zamawiającego, podając mu przewidywalny nowy termin realizacji. Jeżeli usługa okaże się niedostępna również w nowym terminie realizacji, mamy prawo do całkowitego lub częściowego odstąpienia od umowy; świadczenie wzajemne dokonane przez Zamawiającego zostanie przez nas niezwłocznie zwrócone. Za przypadek niedostępności usługi uważa się w szczególności nieprawidłową i/lub nieterminową dostawę własną realizowaną przez naszego podwykonawcę, jeśli zawarto z nim odpowiednią umowę asekuracyjną. O umowie asekuracyjnej mówimy wtedy, gdy w dniu zawarcia umowy dysponujemy kontraktem na dostawy skonstruowanym – z obiektywnego punktu widzenia – w taki sposób, że na jego podstawie możemy zaopatrywać Zamawiającego z uzgodnioną niezawodnością przy niezakłóconym przebiegu. Dalsze prawa ustawowe i roszczenia stron pozostają bez zmian.
 7. Jeśli z naszej winy nie dotrzymamy terminów dostawy, zwłoka z naszej strony występuje dopiero wówczas, gdy Zamawiający wezwie nas do ponownej dostawy, wyznaczając odpowiedni termin. Roszczenia odszkodowawcze z powodu szkody wynikającej ze zwłoki są wykluczone z powodu lekkiego zaniedbania. Jeżeli Zamawiający chce odstąpić od umowy i żąda odszkodowania zamiast wykonania usługi, zastosowanie mają ograniczenia określone w pkt VIII. Nr 2b Zastosowanie.

 

IV. Zakres dostawy

 1. Zakres dostawy jest określany w poszczególnych umowach.
 2. Zmiany przedmiotu dostawy wynikające z usprawnień techniki lub wymogów ustawodawcy są zastrzeżone, jeśli przedmiot dostawy nie został znacząco zmodyfikowany, a zmiany są dostosowane do możliwości Zamawiającego.

 

V. Warunki płatności i rozliczenie

 1. Jeśli nie uzgodniono inaczej, wszystkie faktury są wymagalne do płatności bez potrąceń w ciągu 14 dni od wystawienia.
 2. Zamawiający ma prawo do rozliczenia tylko wówczas, gdy jego roszczenia wzajemne zostały prawnie potwierdzone lub są bezsporne. Do skorzystania z prawa wstrzymania płatności Zamawiający jest uprawniony tylko w wtedy, gdy jego roszczenie wzajemne wynika z tego samego stosunku umownego.
 3. Jeżeli Zamawiający spóźnia się z płatnością, możemy –z zachowaniem prawa do dochodzenia dalszych roszczeń – natychmiastowo zażądać uregulowania należności wynikających z danej umowy. Co więcej mamy prawo wykonać dalsze dostawy tylko w zamian za płatność z góry lub za wystarczające zabezpieczenia.

 

VI. Ustalanie cen

Jeżeli strony nie postanowiły inaczej, zastosowanie mają ceny obowiązujące w momencie dostawy. Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedniej zmiany cen, jeżeli po zawarciu umowy nastąpi spadek lub wzrost kosztów (np. z powodu zmiany cen materiałów, kosztów pracy, kosztów energii, ceł i/lub wolumenów towaru). Na żądanie poinformujemy o tym Zamawiającego.

 

VII. Prawa ochronne i narzędzia

 1. Zastrzegamy sobie tytuł prawny, wszystkie prawa autorskie oraz inne prawa własności intelektualnej do dokumentacji technicznej (np. rysunków, planów, obliczeń, kalkulacji), katalogów, pozostałych opisów produktu oraz pozostałych dokumentów. Niezależnie od tego, czy dokumenty te określono jako „poufne”,ich udostępnienie osobom trzecim wymaga naszej wcześniejszej zgody na piśmie.
 2. Jeśli przedmioty są wykonywane na podstawie rysunków, modeli, wzorów lub innej dokumentacji Zamawiającego, to gwarantuje on, że prawa ochronne podmiotów trzecich nie zostaną naruszone.

 

VIII. Gwarancja/odpowiedzialność

 1. Warunkiem zgłoszenia roszczeń Zamawiającego z tytułu wad jest spełnienie przez niego ustawowych obowiązków kontroli i składania reklamacji zgodnie z § 377 niemieckiego Kodeksu handlowego (HGB). Ma to miejsce w przypadku, gdy Zamawiający zgłosi zauważalne wady fizyczne niezwłocznie, najpóźniej 14 dni po otrzymaniu towaru, w formie pisemnej lub tekstowej. Do zgłoszenia wady należy dołączyć wypełniony formularz zwrotu towaru. Pozostałe wady fizyczne Zamawiający powinien zgłosić niezwłocznie po ich odkryciu, w formie pisemnej lub tekstowej.
 2. Za wady przedmiotów dostawy ponosimy odpowiedzialność w następujący sposób:
  a) W ciągu 12 miesięcy od przeniesienia ryzyka Zamawiający ma najpierw prawo do doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową (naprawa lub dostawa zastępcza) według naszego wyboru. Jeśli doprowadzenie towaru do stanu zgodnego z umową nie powiedzie się co najmniej dwukrotnie, Zamawiający może odstąpić od umowy lub zmniejszyć cenę zakupu.
  b) Odpowiedzialność nasza, przedstawiciela ustawowego lub poddostawcy jest ograniczona do przypadków zamierzonych lub poważnego zaniedbania. W przypadku naruszenia istotnych obowiązków umownych odpowiadamy zgodnie z przepisami ustawowymi. Roszczenie odszkodowawcze jest jednak ograniczone do typowej przewidywalnej szkody umownej. Te zasady obejmują również roszczenia odszkodowawcze oprócz świadczenia i odszkodowania zamiast świadczenia z dowolnej podstawy prawnej, w szczególności z powodu wad, niewykonania obowiązków wynikających ze zobowiązań oraz z niedozwolonego działania. Obowiązuje również w przypadku roszczeń o odszkodowanie z tytułu daremnie poniesionych nakładów.
  c)Z gwarancji wykluczone są w szczególności wady z powodu naturalnego zużycia i nieprawidłowego montażu oraz nieznacznych odstępstw od uzgodnionych właściwości.
 3. Podstawę naszej odpowiedzialności za wady stanowi przede wszystkim zawarte uzgodnienie w sprawie jakości i przewidzianego zastosowania towaru (włącznie z akcesoriami i instrukcjami). Za uzgodnienia w sprawie jakości towarów uważa się wszystkie opisy produktów i dane producenta, które są przedmiotem pojedynczej umowy lub w momencie zawarcia umowy były podane przez nas do wiadomości publicznej (w szczególności w katalogach lub na naszej witrynie internetowej). Jeżeli nie uzgodniono jakości towaru, wówczas istnienie wady należy ocenić na podstawie przepisów prawnych (§ 434 ust. 3 niemieckiego Kodeksu cywilnego, BGB). Publiczne deklaracje składane przez producenta lub na jego zlecenie, w szczególności w reklamie lub na etykiecie produktu, mają pierwszeństwo przed oświadczeniami innych podmiotów trzecich. Roszczenia odszkodowawcze z tytułu popełnienia czynu karalnego są wykluczone, chyba że szkoda została spowodowana celowo bądź wynika z poważnego zaniedbania. Dotyczy do również działań naszych ekip montażowych i poddostawców. W przypadku utraty życia, obrażeń ciała lub zdrowia, a także w przypadkach gwarancyjnych odpowiadamy zgodnie z przepisami ustawowymi.

 

IX. Zastrzeżenie własności

 1. Zachowujemy prawo własności do przedmiotów dostawy do momentu otrzymania płatności.
 2. W przypadku postępowania niezgodnego z umową jesteśmy uprawnieni do żądania wydania przedmiotów dostawy i/lub odstąpienia od umowy.
 3. Zamawiający jest uprawniony do odsprzedaży przedmiotów dostawy w ramach regularnej transakcji; jednak już teraz ceduje na nas wszystkie należności w wysokości ceny zakupu uzgodnionej między nami a Zamawiającym (wraz z podatkiem obrotowym), które zamawiający uzyska po odsprzedaży, niezależnie od tego, czy przedmioty dostawy są odsprzedawane bez przetworzenia czy po przetworzeniu. Przyjmujemy taką cesję. Zamawiający jest uprawniony do pobrania tych należności również po ich scedowaniu. Nasze upoważnienie do samodzielnej windykacji należności pozostaje niezmienione. Jeśli jednak dojdzie do takiej sytuacji, to możemy żądać, aby Zamawiający przekazał nam informacje o scedowanych należnościach i dłużnikach, udostępnił wszystkie dane niezbędne do windykacji należności, przedstawił odpowiednie dokumenty oraz powiadomił dłużników (podmioty trzecie) o cesji.
 4. Jeśli przedmioty dostawy będą przetwarzane lub łączone w sposób nierozłączny z innymi przedmiotami nienależącymi do nas, to nabywamy prawo do współwłasności nowej rzeczy w proporcji wartości przedmiotów dostawy względem innych przetworzonych przedmiotów w momencie przetwarzania lub do innych przedmiotów łączonych. Zamawiający zapewnia nasz współudział we własności.
 5. Zamawiający nie może zastawiać przedmiotów dostawy ani przekazywać własności na poczet zabezpieczenia. W przypadku zastawów oraz konfiskat bądź innego dysponowania przez osoby trzecie oraz w razie rozpoczęcia postępowania upadłościowego lub ugodowego w sprawie majątku Zamawiającego, musi on niezwłocznie nas o tym powiadomić i udostępnić wszystkie informacje oraz dokumenty wymagane do zachowania naszych praw. O naszej własności należy poinformować funkcjonariuszy organów egzekucyjnych lub podmioty trzecie.
 6. Zobowiązujemy się do zwolnienia przysługujących nam zabezpieczeń na żądanie Zamawiającego wówczas, gdy ich wartość przekracza zabezpieczane należności o ponad 10%, jeśli nie zostały one jeszcze spłacone.

 

X. Zgodność (Compliance)

Zamawiający zobowiązuje się, że przy wykonywaniu wszelkich czynności, działań, umów i innych operacji, będzie przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa, regulacji i rozporządzeń.

 

XI. Właściwy sąd i stosowane prawo

 1. Sądem właściwym jest sąd w Stuttgarcie. Ponadto jesteśmy uprawnieni do zaskarżenia Zamawiającego w sądzie właściwym dla jego siedziby.
 2. Obowiązuje wyłącznie prawo Republiki Federalnej Niemiec z wyłączeniem konfliktu praw i Konwencji Narodów Zjednoczonych o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów

 

XII. Inne

 1. W celu zachowania skuteczności, przenoszenie praw i obowiązków Zamawiającego na mocy zawartej z nami umowy wymaga naszej pisemnej zgody.
 2. Jeżeli jedno z postanowień niniejszych Warunków i dokonanych dalszych uzgodnień jest lub stanie się nieważne, nie naruszy to ważności pozostałych postanowień umowy. Strony umowy muszą zastąpić nieważne postanowienie nowym, którego cel gospodarczy jest możliwie najbardziej zbliżony do postanowienia zastępowanego.