Ogólne warunki handlowe

Ogólne warunki handlowe firmy ElringKlinger AG
Max-Eyth-Str. 2, 72581 Dettingen/Erms
Ogólne warunki sprzedaży i dostawy
(wersja z października 2013)

 

I. Informacje ogólne

 1. Warunki są elementem wszystkich umów zawartych między nami a zamawiającym. Obowiązują one również wtedy, gdy w przypadku późniejszych umów nie powołamy się na nie jednoznacznie. Ogólne warunki handlowe zamawiającego nie mają zastosowania, niniejszym wyrażamy wobec nich jednoznaczny sprzeciw.
 2. W celu zachowania skuteczności, uzupełnienia i zmiany umów oraz niniejszych ogólnych warunków handlowych wymagają formy pisemnej. Dotyczy to również zmiany wymogu o zachowaniu formy pisemnej.

 

II. Dostawa i opakowanie

 1. Jeśli nie uzgodniono inaczej, dostawa jest realizowana wg EXW INCOTERMS w aktualnie obowiązującej wersji.
 2. Jesteśmy odpowiedzialni za opakowanie przedmiotów dostawy, jeśli nie uzgodniono inaczej. Na koszty opakowania zostanie zamawiającemu wystawiona faktura.
 3. Termin dostawy rozpoczyna się w momencie zawarcia umowy, jednak nie przed dostarczeniem przez zamawiającego ewentualnie koniecznych do uzyskania dokumentów, zezwoleń, zatwierdzeń i dołączeniem innych przedmiotów oraz wpłynięciem uzgodnionej zaliczki.
 4. Termin dostawy przedłuża się w przypadku wystąpienia zdarzenia siły wyższej, tzn. w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń leżących poza naszym wpływem, np. spory pracownicze, w szczególności strajk i przerwa w pracy oraz zakłócenia robocze, opóźnienia w dostawach istotnych materiałów, o ile takie przeszkody wpływają na dostarczenie przedmiotu dostawy. Ta zasada obowiązuje również wtedy, gdy takie okoliczności występują u poddostawców. Termin dostawy przedłuża się zgodnie z czasem trwania tego rodzaju działania i przeszkody. Wymienione okoliczności są poza zakresem naszej odpowiedzialności również wtedy, gdy występują w trakcie już występującej zwłoki. O tego rodzaju przeszkodach zamawiający jest niezwłocznie informowany.
 5. Jeśli z naszej winy nie dotrzymamy terminów dostawy, zwłoka z naszej strony występuje dopiero wówczas, gdy zamawiający wezwie nas do ponownej dostawy, wyznaczając odpowiedni termin. Roszczenia odszkodowawcze z powodu szkody wynikającej ze zwłoki są wykluczone z powodu lekkiego zaniedbania. Jeśli zamawiający chce odstąpić od umowy i złożyć roszczenie odszkodowawcze zamiast świadczenia, zastosowanie mają ograniczenia pkt. VII. nr 1b.

 

III. Zakres dostawy

 1. Zakres dostawy jest określany w poszczególnych umowach.
 2. Zmiany przedmiotu dostawy wynikające z usprawnień techniki lub wymogów ustawodawcy są zastrzeżone, jeśli przedmiot dostawy nie został znacząco zmodyfikowany, a zmiany są dostosowane do możliwości zamawiającego.

 

IV. Warunki płatności i rozliczenie

 1. Jeśli nie uzgodniono inaczej, wszystkie faktury są wymagalne do płatności bez potrąceń w ciągu 14 dni od wystawienia.
 2. Zamawiający ma prawo do rozliczenia tylko wówczas, gdy jego roszczenia wzajemne zostały prawnie potwierdzone lub są bezsporne. Do skorzystania z prawa wstrzymania płatności zamawiający jest uprawniony tylko w wtedy, gdy jego roszczenie wzajemne wynika z tego samego stosunku umownego.

 

V. Ustalanie cen

Jeśli między zawarciem umowy a ustalonym terminem dostawy mija więcej niż 8 tygodni, to w przypadku wzrostu cen materiałów, kosztów wynagrodzeń lub energii jesteśmy uprawnieni do wprowadzenia odpowiednich modyfikacji cenowych.

 

VI. Prawa ochronne i narzędzia

 1. Kosztorysy, projekty, rysunki i inne dokumenty pozostają naszą własnością. Te dokumenty mogą być udostępniane podmiotom trzecim tylko po udzieleniu przez nas wcześniejszej zgody pisemnej.
 2. Jeśli przedmioty są wykonywane na podstawie rysunków, modeli, wzorów lub innej dokumentacji zamawiającego, to zamawiający gwarantuje, że prawa ochronne podmiotów trzecich nie zostaną naruszone.

 

VII. Gwarancja/odpowiedzialność

 1. Za wady przedmiotów dostawy ponosimy odpowiedzialność w następujący sposób:
  a) W ciągu 12 miesięcy od przeniesienia ryzyka zamawiający ma najpierw prawo do doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową (naprawa lub dostawa zastępcza) według naszego wyboru. Jeśli doprowadzenie towaru do stanu zgodnego z umową nie powiedzie się co najmniej dwukrotnie, zamawiający może odstąpić od umowy lub zmniejszyć cenę zakupu.
  b) Odpowiedzialność nasza, przedstawiciela ustawowego lub poddostawcy jest ograniczona do przypadków zamierzonych lub poważnego zaniedbania. W przypadku naruszenia istotnych obowiązków umownych odpowiadamy zgodnie z przepisami ustawowymi. Roszczenie odszkodowawcze jest jednak ograniczone do typowej przewidywalnej szkody umownej. Te zasady obejmują również roszczenia odszkodowawcze oprócz świadczenia i odszkodowania zamiast świadczenia z dowolnej podstawy prawnej, w szczególności z powodu wad, niewykonania obowiązków wynikających ze zobowiązań oraz z niedozwolonego działania. Obowiązuje również w przypadku roszczeń o odszkodowanie z tytułu daremnie poniesionych nakładów.
  c) Z gwarancji wykluczone są w szczególności wady z powodu naturalnego zużycia i nieprawidłowego montażu oraz nieznacznych odstępstw od uzgodnionych właściwości.
 2. Jeśli realizujemy dostawę na podstawie wzorów, gwarantujemy wyłącznie właściwości jakościowe i miarodajne wzoru zatwierdzonego przez zamawiającego.
 3. Roszczenia odszkodowawcze z tytułu popełnienia czynu karalnego są wykluczone, chyba że szkoda została spowodowana celowo bądź wynika z poważnego zaniedbania. Dotyczy do również działań naszych ekip montażowych i poddostawców. W przypadku utraty życia, obrażeń ciała lub zdrowia, a także w przypadkach gwarancyjnych odpowiadamy zgodnie z przepisami ustawowymi.

 

VIII. Regres

Roszczenia regresowe zamawiającego obowiązują tylko wtedy, gdy zamawiający nie zawarł ze swoimi odbiorcami żadnych umów wykraczających poza obowiązujące ustawowo roszczenia z tytułu wad.

 

IX. Zastrzeżenie własności

 1. Zachowujemy prawo własności do przedmiotów dostawy do momentu otrzymania płatności.
 2. W przypadku postępowania niezgodnego z umową jesteśmy uprawnieni do żądania wydania przedmiotów dostawy i/lub odstąpienia od umowy.
 3. Zamawiający jest uprawniony do odsprzedaży przedmiotów dostawy w ramach regularnej transakcji; ceduje jednak na nas już teraz wszystkie należności w wysokości ceny zakupu uzgodnionej między nami a zamawiającym (wraz z podatkiem obrotowym), które zamawiający uzyska po odsprzedaży, niezależnie od tego, czy przedmioty dostawy są odsprzedawane bez przetworzenia czy po przetworzeniu. Przyjmujemy taką cesję. Do pobrania tych należności zamawiający jest uprawniony również po ich scedowaniu. Nasze upoważnienie do samodzielnej windykacji należności pozostaje niezmienione. Jeśli jednak dojdzie do takiej sytuacji, to możemy żądać, aby zamawiający przekazał nam informacje o scedowanych należnościach i dłużnikach, udostępnił wszystkie dane niezbędne do windykacji należności, przedstawił odpowiednie dokumenty oraz powiadomił dłużników (podmioty trzecie) o cesji.
 4. Jeśli przedmioty dostawy będą przetwarzane lub łączone w sposób nierozłączny z innymi przedmiotami nienależącymi do nas, to nabywamy prawo do współwłasności nowej rzeczy w proporcji wartości przedmiotów dostawy względem innych przetworzonych przedmiotów w momencie przetwarzania lub do innych przedmiotów łączonych. Zamawiający zapewnia nasz współudział we własności.
 5. Zamawiający nie może zastawiać przedmiotów dostawy ani przekazywać własności na poczet zabezpieczenia. W przypadku zastawów oraz konfiskat bądź innego dysponowania przez osoby trzecie oraz w razie rozpoczęcia postępowania upadłościowego lub ugodowego w sprawie majątku zamawiającego, musi on nas niezwłocznie o tym powiadomić i udostępnić wszystkie informacje oraz dokumenty wymagane do zachowania naszych praw. Funkcjonariuszy organów egzekucyjnych lub podmioty trzecie należy poinformować o naszej własności.
 6. Zobowiązujemy się do zwolnienia przysługujących nam zabezpieczeń na żądanie zamawiającego wówczas, gdy ich wartość przekracza zabezpieczane należności o ponad 20%, o ile nie zostały one jeszcze spłacone.

 

X. Właściwy sąd i stosowane prawo

 1. Sądem właściwym jest sąd w Stuttgarcie. Ponadto jesteśmy uprawnieni do zaskarżenia zamawiającego w sądzie właściwym dla jego siedziby.
 2. Obowiązuje wyłącznie prawo Republiki Federalnej Niemiec z wyłączeniem konfliktu praw i Konwencji Narodów Zjednoczonych o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów.

 

XI. Inne

W celu zachowania skuteczności, przenoszenie praw i obowiązków zamawiającego na mocy zawartej z nami umowy wymaga naszej pisemnej zgody.